Pravilnik o zasebnosti

Splošni pogoji uporabe spletne strani in varstvo podatkov

I. SPLOŠNO

Dokument ‘Splošni pogoji uporabe spletne strani in varstvo podatkov’ (v nadaljevanju splošni pogoji) se nanaša na uporabo spletnega mesta pogumen.si (v nadaljevanju: spletna stran) in velja za vse obiskovalce spletne strani, naročnike e-novic (v nadaljevanju: uporabniki). Uporabniki z obiskom spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino teh splošnih pogojev in da ta dokument, v vsakokratni veljavni različici, v celoti sprejemate, in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. V primeru, da se s temi splošnimi pogoji v celoti ali deloma ne strinjate, vas prosimo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta. Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost. Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za vse uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

(1) Upravljalec spletne strani

Upravljalec spletne strani je Društvo Navdih, Dobeno 56, Dobeno, 1234 Mengeš (v nadaljevanju: društvo). Upravljalec lahko spremeni domenski naslov spletnega mesta, pri čemer ti splošni pogoji ostanejo v veljavi.

(2) Zbiranje, obdelava in varstvo podatkov

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) se upravljalec zavezuje:

 • da bo vse podatke, ki jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval upravljalcu (preko spletnih obrazcev, spletnih anket, elektronske pošte, telefona ali osebno), brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z veljavno zakonodajo in uporabnikovim soglasjem,
 • da bo vse podatke uporabnikov, s katerimi se bo seznanil preko te spletne strani in/ali ki jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval upravljalcu (preko spletnih obrazcev, spletnih anket, elektronske pošte, telefona ali osebno) skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi v obsegu, ki bi presegal zakonsko dovoljene okvire ali uporabnikovo soglasje oz. privolitev,
 • da zbranih podatkov ne bo uporabljal v nasprotju z določili veljavne zakonodaje,
 • da bo zbrane podatke uporabil izključno za namene, za katere bodo uporabniki spletnega mesta podali svoje soglasje, v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru zakonskih pristojnosti upravljalca, in da ne bodo uporabljeni za druge namene,
 • da bo zagotavljal pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečeval morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona,
 • da bo zagotovil skrben nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov s področja varnostnih določb zakonov in uredb o varstvu osebnih podatkov,
 • da bo obvestil vse svoje kadre, ki pri svojem delu prihajajo v stik z zaupnimi podatki, da morajo pri delu z njimi ravnati z največjo mero skrbnosti in zaupnosti, Vse osebe, ki bodo v okviru društva na kakršenkoli način sodelovale pri postopkih obdelave podatkov, bodo podpisale izjavo o varovanju vseh podatkov uporabnikov (osebnih, zdravstvenih in drugih) ter se s tem zavezale, da bodo z njimi ravnale zaupno in skladno tako z veljavno zakonodajo kot dodatnim pravilnikom društva glede obdelave in varovanja podatkov, ter s tem prevzele tudi osebno odgovornost za morebitne kršitve. Vse podatke upravljalec zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem uporabnikov in prijaviteljev, posredovanje vseh osebnih, zdravstvenih in drugih podatkov je popolnoma prostovoljno.

(3) Hramba osebnih podatkov

Osebni podatki se bodo hranili do uporabnikovega preklica oziroma le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če poteče rok, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR. Osebni podatki prijaviteljev so dostopni le za to pooblaščenim osebam v društvu.

(4) Ravnanje v primeru kršitev v zvezi z obdelavo in varstvom podatkom Uporabnik lahko poda pritožbo oziroma ugovor v zvezi z obdelavo in varstvom njegovih osebnih podatkov upravljalcu na elektronski naslov info@pogumen.si, ali z navadno pošto na naslov Društvo Navdih, Dobeno 56, Dobeno, 1234 Mengeš. Posameznik lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo društvo nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične in organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestilo ter o tem seznanilo pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

(5) Vsebina spletnega mesta, avtorske pravice in omejitev uporabe

Spletno mesto je oblikovano, vzdrževano in posredovano javnosti z namenom posredovanja informacij splošnega značaja, avtorskih vsebin in avdiovizualnih del ter zbiranja podatkov o zdravstvenih težavah po cepljenju, uporabi zaščitne maske in testiranju. Upravljalec si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve vsake izmed vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila. Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju in obveščanju in ne nadomeščajo nasvetov zdravnikov, farmacevtov ter drugih strokovnih in pristojnih oseb. Upravljavec spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni, in ne odgovarja za morebitne tiskarske napake in za zamude in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Spletna stran in na njej objavljene vsebine in gradiva so last društva in/ali njenih partnerjev oz. pogodbenih sodelavcev, razen če je kjerkoli na spletni strani določeno drugače. Med gradiva in vsebine sodijo tudi računalniška koda, urejena struktura in oblika spletnega mesta. Vse pravice so pridržane. Brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja s strani upravljalca kopiranje, distribucija ali druga uporaba objavljenih informacij oz. podatkov ni dovoljena. Spletna stran lahko vsebuje povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi upravljalec nima nikakršnega vpliva in zato ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake teh zunanjih povezav. Uporabniki so zavezani splošnim pogojem uporabe zunanjih spletnih strani.

(6) Odgovornost uporabnikov

Uporabniki spletne strani jamčijo, da z uporabo spletne strani ne bodo povzročali motenj na spletni strani in spletne strani ne bodo uporabljali ali vanjo posegali na noben način, ki bi bil v nasprotju z zakonodajo ali s temi splošnimi pogoji. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi onemogočil, preobremenil ali škodil spletni strani ali upravljalcu. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletne strani. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve spletne strani, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletne strani ali izrecno dovoljena za dostop v splošnih pogojih. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev spletne strani, prijavo o tej napaki naslovite na info@pogumen.si.

(7) Odgovornost upravljalca

Upravljalec ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do in ali uporabo spletne strani ali uporabo informacij, ki jih spletno mesto vsebuje, in/ali zaradi nezmožnosti uporabe informacije na spletnem mestu, in/ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če je bil obveščen o možnosti take škode. Spletna stran lahko vsebuje tudi informacije o tretjih osebah, nad katerimi upravljalec nima nadzora, in zato ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti oz. prevzemati odgovornosti za njihove informacije ali navedbe. Ponudnik storitev ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nedovoljenih ali protipravnih posegov v spletno mesto s strani tretjih oseb, kar vključuje tudi morebitne viruse. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za protivirusno zaščito.

(8) Spremembe splošnih pogojev uporabe spletne strani

Upravljalec si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev ob vsakem času brez da o tem posebej obvesti uporabnike. Upravljalec bo uporabnike obvestil o spremembah, za katere bo presodil, da so pomembne za njih. V primeru, da bi se spremenili splošni pogoji za prijavitelje, bodo prijavitelji o tem predhodno obveščeni preko elektronske pošte. V primeru večjih sprememb, bodo prijavitelji ponovno morali podati soglasje. Splošni pogoji poslovanja veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi splošni pogoji poslovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na spletni strani pogumen.si in tako zamenjajo stare. Nadaljnja uporaba spletnega mesta s strani uporabnika pomeni, da se s spremenjenimi splošnimi pogoji strinja in jih v celoti sprejema.

(9) Kršitev splošnih pogojev

Upravljalec spletne strani si pridržuje pravico, da v primeru kršitev splošnih pogojev ukrepa proti kršiteljem v skladu z zakonodajo. Ponudnik storitev lahko v primeru nespoštovanja teh splošnih pogojev, po svoji presoji, proti uporabniku, ki krši določila splošnih pogojev, uvede enega od ukrepov:

 • opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k njihovemu spoštovanju,
 • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletne strani,
 • blokiranje IP naslova, s katerega je prišlo do kršitve,
 • posredovanje IP naslova, s katerega je prišlo do kršitve, pristojnim organom, kadar je tako zahtevano na podlagi zakona in
 • druge ukrepe, skladne z veljavno zakonodajo.

(10) Pristojnost sodišč

Ti splošni pogoji so vezani na veljavne zakone v Republiki Sloveniji. Za reševanje sporov in nesporazumov v zvezi s spletno stranjo, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije. Če se za katerikoli del splošnih pogojev ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo Republike Slovenije, se neveljavna ali neizvršljiva določba teh splošnih pogojev nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki kar se da, ustreza namenu izvirne določbe, preostali del splošnih pogojev pa ostane v veljavi v nespremenjeni obliki.

(11) Dodatne informacije

Vsa vprašanja v zvezi s splošnimi pogoji in varnostjo podatkov uporabnikov in prijaviteljev pri uporabi te spletne strani lahko pošljete upravljalcu na elektronski naslov info@pogumen.si.

II. PIŠKOTKI

Spletni portal uporablja piškotke za zagotavljanje čim boljše uporabniške izkušnje.

Kaj so piškotki in kako delujejo?

Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na elektronsko napravo ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran zbere in zapiše, ko jo obiščete. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani. Zbrane informacije ne zajemajo osebnih podatkov. Sami po sebi piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode. Uporabljajo se za različne namene, za seje (npr. prijavljanje na stran), za košarice v spletnih trgovinah, za prikaz različnih naprednih vsebin na spletni strani (npr. zemljevidi, video), za vodenje statistike obiska strani, za podporo vtičnikom družabnih omrežij, ter tudi za prikazovanje oglasov po meri uporabnika spleta. Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo Piškotki so lahko koristni za obiskovalce, še posebej za seje, prijave, košarice artiklov in podobne naloge spletne strani. Nekateri piškotki so koristni za lastnika spletnega mesta. Na primer kadar služijo spremljanju obiska spletnega mesta, posredno pa koristijo tudi končnim obiskovalcem, saj omogočajo avtorjem vsebin vpogled v to, katere vsebine na spletni strani so za obiskovalce zanimive, na podlagi povratnih informacij, pa lahko spletno stran približajo uporabnikom z zanimivejšimi vsebinami.

Nekateri piškotki beležijo podatke o aktivnostih posameznika na spletu. Zbrane informacije seveda ne zajemajo osebnih podatkov. Te informacije se uporabljajo za to, da se posamezniku na spletu prikazujejo oglasi, ki ustrezajo njegovim interesom.

Na spletnem portalu pogumen.si uporabljamo naslednje vrste piškotkov:

 • nujni piškotki
  Ti piškotki so potrebni za delovanje spletne strani in jih ni mogoče izklopiti. Taki piškotki so nastavljeni na osnovi vaše izbire jezika, valute, nastavitve zasebnosti in prijavne seje. Brskalnik lahko nastavite tako, da blokira te piškotke, vendar spletno mesto morda ne bo delovalo pravilno.
 • analitika in statistika
  Ti piškotki omogočajo merjenje prometa obiskovalcev in ogled virov prometa z zbiranjem podatkov v nizih podatkov. Prav tako nam pomagajo razumeti, kateri izdelki in dejanja so bolj priljubljeni kot drugi.
 • marketing in remarketing
  Te piškotke običajno uporabljajo naši tržni in oglaševalski partnerji. Uporabljajo jih lahko za oblikovanje profila vašega zanimanja in kasneje prikazujejo ustrezne oglase. Če teh piškotkov ne dovolite, se vam ne bodo prikazovali oglasi, ki ustrezajo vašim interesom.

Datum: 06.06.2023